ἐὰν εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστιν, γινώσκετε ὅτι καὶ πᾶς ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται (I John 2:29)

The estimated reading time for this post is 99 seconds

Title:  If You Know that He is Righteous, You May be Certain Also that All Doing Righteousness Have Been Born of Him

The text is, “ἐὰν εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστιν, γινώσκετε ὅτι καὶ πᾶς ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται”.

ἐὰν -> subordinating conditional conjunction -> if

εἰδῆτε -> second person, plural, perfect, active, subjunctive verb -> you know

ὅτι -> subordinating complementary conjunction -> that

δίκαιός -> masculine, singular, nominative adjective -> righteous

ἐστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> he is

γινώσκετε-> second person, plural, active, indicative verb -> you may be certain

ὅτι -> subordinating complementary conjunction -> that

καὶ -> coordinating additive conjunction -> also

πᾶς -> masculine, singular, nominative adjective -> all

ὁ -> masculine singular, nominative article -> the NRIEH**

ποιῶν -> masculine, ctive, participial, masculine, singular, nominative verb -> doing

τὴν -> feminine, singular, accusative article -> the NRIEH

δικαιοσύνην -> feminine, singular, accusative noun -> righteousness

ἐξ -> preposition taking the genitive for its object word -> of

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> him

γεγέννηται -> third person, singular, perfect, passive, indicative verb -> has been born

The meaning of this verse is,

If you know that he is righteous, you may be certain also that all doing righteousness have been born of him.”

**NRIEH:  For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. Another example is the use of “doubled negatives” or “negations” in Greek, which are not translated except in the correct English usage.  The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐὰν εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστιν, γινώσκετε ὅτι καὶ πᾶς ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται (I John 2:29) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation