Ἐφώνησαν οὖν τὸν ἄνθρωπον ἐκ δευτέρου ὃς ἦν τυφλὸς (John 9:24)

The estimated reading time for this post is 77 seconds

Title:  So They Called the Man who had Been Blind a Second Time*

The text is, “Ἐφώνησαν οὖν τὸν ἄνθρωπον ἐκ δευτέρου ὃς ἦν τυφλὸς καὶ εἶπαν αὐτῷ· δὸς δόξαν τῷ θεῷ· ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἁμαρτωλός ἐστιν”.

“Ἐφώνησαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “they called”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “so”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“ἄνθρωπον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “man”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “for” but it is not rendered into English here.

“δευτέρου”:  neuter, singular, genitive, ordinal adjective meaning “a second”.

“ὃς”:  masculine, singular, nominative, definite, relative pronoun meaning “who”.

“ἦν”:  third person, singular, imperfect, indicative verb meaning “had been”.

“τυφλὸς”:  masculine, singular, nominative adjective meaning “blind”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“εἶπαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“δὸς”:  second person, singular, present, active, imperative verb meaning “give”.

“δόξαν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “glory”.

“τῷ”:  masculine, singular, dative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“θεῷ”:  masculine, singular, dative noun meaning “to God”.

“ἡμεῖς”:  first person, personal, plural, nominative pronoun meaning “we”.

“οἴδαμεν”:  first person, plural, perfect, active, indicative verb meaning “know”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“οὗτος”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἄνθρωπος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “man”.

“ἁμαρτωλός”:  masculine, singular, nominative noun meaning “a sinner”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

The meaning of this verse is,

So they called the man who had been blind a second time*, and said to him, “Give glory to God.  We know that this man is a sinner.”

* “time” is supplied to clarify meaning here.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἐφώνησαν οὖν τὸν ἄνθρωπον ἐκ δευτέρου ὃς ἦν τυφλὸς (John 9:24) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation