ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην (John 6:27)

The estimated reading time for this post is 80 seconds

Title:  You Labor Not for the Food that Perishes

The text is, “ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει· τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ θεός”.

“ἐργάζεσθε”:  second person, plural, present, middle, imperative verb meaning “you labor”.

“μὴ”:  negative particle meaning “not”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “for the”.

“βρῶσιν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “food”.

“τὴν”:  feminine singular, accusative article meaning “that”.

“ἀπολλυμένην”:  present, middle, participial, feminine, singular, accusative verb meaning “is perishing”.

“ἀλλὰ”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the”.

“βρῶσιν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “food”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “that”.

“μένουσαν”:  present, active, participial, feminine, singular, accusative verb meaning “is enduring”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to” or “into”.

“ζωὴν”:  third person, feminine, singular, accusative noun meaning “life”.

“αἰώνιον”:  feminine, singular, accusative adjective meaning “eternal”.

“ἣν”:  feminine, singular, accusative, definite, relative pronoun meaning “which”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“υἱὸς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “son”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἀνθρώπου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “of man”.

“ὑμῖν”:  second person, personal, plural, dative pronoun meaning “you”.

“δώσει”:  third person, singular, future, active, indicative verb meaning “will give”.

“τοῦτον”:  masculine, singular, accusative, demonstrative pronoun meaning “him”.

“γὰρ”:  coordinating explanatory conjunction meaning “for”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“πατὴρ”:  masculine, singular, nominative noun meaning “Father”.

“ἐσφράγισεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “sealed”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“θεός”:  masculine, singular, nominative noun meaning “God”.

The meaning of this verse is,

“You labor not for the food that is perishing, but for the food that is enduring into eternal life, which the son of man will give you, for God the Father has sealed him.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην (John 6:27) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation