Ἐπάρας οὖν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος (John 6:5)

The estimated reading time for this post is 70 seconds

Title:  The Jesus, Lifting Up His Eyes and Seeing

The text is, “Ἐπάρας οὖν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λέγει πρὸς Φίλιππον· πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι”.

“Ἐπάρας”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “lifting up”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “then”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the”.

“ὀφθαλμοὺς”:  masculine, plural, accusative noun meaning “eyes”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “Jesus”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“θεασάμενος”:  aorist, middle, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “seeing”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“πολὺς”:  masculine, singular, nominative adjective meaning “large”.

“ὄχλος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “a crowd”.

“ἔρχεται”:  third person, singular, present, middle, indicative verb meaning “comes”.

“πρὸς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to” or “toward”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“λέγει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “says”.

“πρὸς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to” or “toward”.

“Φίλιππον”:  masculine, singular, accusative, proper noun meaning “Philip”.

“πόθεν”:  interrogative particle meaning “where”.

“ἀγοράσωμεν”:  first person, plural, aorist, active, subjunctive verb meaning “might we buy”.

“ἄρτους”:  masculine, plural, accusative noun meaning “bread”.

“ἵνα”:  subordinating purposive conjunction meaning “that” or “in order that”.

“φάγωσιν”:  third person, plural, aorist, active, subjunctive verb meaning “might eat”.

“οὗτοι”:  masculine, plural, nominative, demonstrative pronoun meaning “they”.

The meaning of this verse is,

Then Jesus, lifting up his eyes and seeing that a large crowd comes toward him, says to Philip, “Where might we buy bread, in order that they might eat?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἐπάρας οὖν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος (John 6:5) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation