Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρος καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς καὶ ἤρχοντο εἰς τὸ μνημεῖον (John 20:3)

The estimated reading time for this post is 51 seconds

Title:  So Peter and The Other Disciple Came Out and They Were Going Toward the Tomb

The text is, “Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρος καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς καὶ ἤρχοντο εἰς τὸ μνημεῖον”.

Ἐξῆλθεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> came out

οὖν -< coordinating inferential conjunction -> so

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

Πέτρος -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Peter

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

ἄλλος -> masculine, singular, nominative, demonstrative adjective -> other

μαθητὴς -> masculine, singular,nominative noun -> disciple

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἤρχοντο -> third person, plural, perfect, middle, indicative verb -> they were going

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> toward

τὸ -> neuter, singular, accusative article -> the

μνημεῖον -> neuter, singular, accusative noun -> tomb

The meaning of this verse is,

So Peter and the other disciple came out and they were going toward the tomb.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρος καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς καὶ ἤρχοντο εἰς τὸ μνημεῖον (John 20:3) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation