ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε (John 16:26)

The estimated reading time for this post is 76 seconds

Title:  In That Day You Will Ask in My Name

The text is, “ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν”.

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

ἐκείνῃ -> feminine, singular, dative, demonstrative pronoun -> that

τῇ -> masculine, singular, dative article -> the NRIEH

ἡμέρᾳ -> masculine, singular, dative noun -> day

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τῷ -> neuter, singular, dative article -> the NRIEH

ὀνόματί -> neuter, singular, dative noun -> name

μου -> first person, personal, singular, genitive pronoun -> my

αἰτήσεσθε -> second person, plural, future, middle, indicative verb -> you will ask

καὶ -> coordinating conjunction -> and

οὐ -> negative particle -> not

λέγω -> first person, singular, present, active, indicative -> I do say

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

ὅτι -> subordinating complementary conjunction -> that

ἐγὼ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

ἐρωτήσω -> first person, singular, future, active, indicative verb -> will ask

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

πατέρα -> masculine, singular, accusative noun -> Father

περὶ -> preposition taking the genitive for its object word -> concerning | about

ὑμῶν -> second person, personal, plural, genitive pronoun -> you

The meaning of this verse is,

In that day you will ask in my name, and I do not say that I will ask the Father concerning you.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε (John 16:26) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation