ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γνώσεσθε ὑμεῖς (John 14: 20)

The estimated reading time for this post is 74 seconds

Title:  In That Day You Will Know

The text is, “ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γνώσεσθε ὑμεῖς ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν ὑμῖν”.

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

ἐκείνῃ ->  feminine, singular, dative, demonstrative pronoun -> that

τῇ -> feminine, singular, dative article -> the NRIEH

ἡμέρᾳ -> feminine, singular, dative noun -> day

γνώσεσθε -> second person, plural, future, middle, indicative verb -> will know

ὑμεῖς -> second person, personal, plural, nominative pronoun -> you

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> that

ἐγὼ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τῷ -> masculine, singular, dative article -> the NRIEH

πατρί -> masculine, singular, dative noun -> Father

μου -> first person, personal, singular, dative pronoun -> my

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ὑμεῖς -> second person, personal, plural, nominative pronoun -> you

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

ἐμοὶ -> first person, personal, singular, dative pronoun -> me

κἀγὼ -> crasis of “καὶ” (coordinating conjunction)  and “‘έγω” (first person, personal, singular, nominative pronoun) -> and I

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> you

The meaning of this verse is,

In that day you will know that I in my Father, and you in me, and I in you.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γνώσεσθε ὑμεῖς (John 14: 20) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation