ἐν δὲ τῷ νόμῳ ἡμῖν Μωϋσῆς ἐνετείλατο (John 8:5)

The estimated reading time for this post is 42 seconds

Title:  Now in the Law Moses Instructed Us

The text is, “ἐν δὲ τῷ νόμῳ ἡμῖν Μωϋσῆς ἐνετείλατο τὰς τοιαύτας λιθάζειν. σὺ οὖν τί λέγεις”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object verb and meaning “in”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “now”.

“τῷ”:  masculine, singular, dative article meaning “the”.

“νόμῳ”:  masculine, singular, dative noun meaning “law”.

“ἡμῖν”:  first person, personal, plural, dative pronoun meaning “us”.

“Μωϋσῆς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Moses”.

“ἐνετείλατο”:  third person, singular, aorist, middle, indicative verb meaning “instructed”.

“τὰς”:  feminine, plural, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“τοιαύτας”:  feminine, plural, accusative, demonstrative pronoun meaning “such”.

“λιθάζειν”:  present, active, infinitive verb meaning “to stone”.

“σὺ”:  second person, personal, singular, nominative pronoun meaning “you”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “so”.

“τί”:  neuter, singular, accusative, interrogative pronoun meaning “what”.

“λέγεις”:  second person, singular, present, active, indicative verb meaning “do say”.

The meaning of this verse is,

Now in the law, Moses instructed us, such to stone.  So what do you say?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐν δὲ τῷ νόμῳ ἡμῖν Μωϋσῆς ἐνετείλατο (John 8:5) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation