Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς (John 7:37)

The estimated reading time for this post is 70 seconds

Title:  Now on the Last, Great Day of the Festival, Jesus Stood

The text is, “Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξεν λέγων· ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω”.

“Ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “on”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “now”.

“τῇ”:  feminine, singular, dative article meaning “the”.

“ἐσχάτῃ”:  feminine, singular, dative adjective meaning “last”.

“ἡμέρᾳ”:  feminine, singular, dative noun meaning “day”.

“τῇ”:  feminine, singular, dative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“μεγάλῃ”:  feminine, singular, dative adjective meaning “great”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “of the”.

“ἑορτῆς”:  feminine, singular, genitive noun meaning “festival”.

“εἱστήκει”:  third person, singular, pluperfect, active, indicative verb meaning “stood”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἔκραξεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “cried out”.

“λέγων”:  present, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “saying”.

“ἐάν”:  subordinating conditional conjunction meaning “if”.

“τις”:  masculine, singular, nominative, indefinite pronoun meaning “anyone”.

“διψᾷ”:  third person, singular, present, active, subjunctive verb meaning “should thirst”.

“ἐρχέσθω”:  third person, singular, present, active, imperative verb meaning “he should come”.

“πρός”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“με”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“πινέτω”:  third person, singular, present, active, imperative verb meaning “he should drink”.

The meaning of this verse is,

Now on the last, great day of the festival, Jesus stood and cried out, saying, “If anyone thirsts he should come to me, and he should drink.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς (John 7:37) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation