Ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους (John 13:34)

The estimated reading time for this post is 47 seconds

Title:  A New Commandment I Give to You, that You Love One Another

The text is, “Ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους”.

“Ἐντολὴν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “commandment”.

“καινὴν”:  feminine, singular, accusative adjective meaning “a new”.

“δίδωμι”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “I give”.

“ὑμῖν”:  second person, personal, plural, dative pronoun meaning “to you”.

“ἵνα”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“ἀγαπᾶτε”:  second person, plural, present, active, subjunctive verb meaning “you love”,

“ἀλλήλους”:  masculine, plural, accusative, reciprocal pronoun meaning “one another”.

“καθὼς”:  subordinating comparative conjunction meaning “just as”.

“ἠγάπησα”:  first person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “I loved”.

“ὑμᾶς”:  second person, personal, plural, accusative pronoun meaning “you”.

“ἵνα”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“καὶ”:  adverb meaning “also”.

“ὑμεῖς”:  second person, personal, plural, nominative verb meaning “you”.

“ἀγαπᾶτε”:  second person, plural, present, active, subjunctive verb meaning “should love”.

“ἀλλήλους”:  masculine, plural, accusative, reciprocal pronoun meaning “one another”.

The meaning of this verse is,

A new commandment I give to you, that you love one another as I loved you, that also you should love one another.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους (John 13:34) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation