Ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν μετ’ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου (John 12:17)

The estimated reading time for this post is 67 seconds

Title:  Therefore the Crowd Bore Witness, Being with Him When He Called Lazarus Out of The Tomb

The text is, “Ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν μετ’ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν”.

“Ἐμαρτύρει”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning “bore witness”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “therefore”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“ὄχλος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “crowd”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ὢν”:  present, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “being”.

“μετ’”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “with”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “him”.

“ὅτε”:  subordinating temporal conjunction meaning “when”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Λάζαρον”:  masculine, singular, accusative, proper noun meaning “Lazarus”.

“ἐφώνησεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he called”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from” or “out of”.

“τοῦ”:  neuter, singular, genitive article meaning “the”.

“μνημείου”:  neuter, singular, genitive noun meaning “tomb”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἤγειρεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “raised up”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from” or “out of”.

“νεκρῶν”:  masculine, plural, genitive noun meaning “the dead”.

The meaning of this verse is,

Therefore the crowd bore witness, being with him when he called Lazarus out of the tomb and raised him from the dead.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν μετ’ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου (John 12:17) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation