“Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι (John 6:52)

The estimated reading time for this post is 49 seconds

Title:  Then The Jews Were Disputing Among Themselves

The text is, “Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες· πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα [αὐτοῦ] φαγεῖν”.

“Ἐμάχοντο”:  third person, plural, imperfect, middle, indicative verb meaning “were disputing”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “then”.

“πρὸς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “among”.

“ἀλλήλους”:  masculine, plural, accusative, reciprocal pronoun meaning “themselves”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“Ἰουδαῖοι”:  masculine, plural, nominative noun meaning “Jews”.

“λέγοντες”:  present, active, participial, masculine, plural, nominative verb meaning “saying”.

“πῶς”:  interrogative particle meaning “how”.

“δύναται”:  third person, singular, present, middle, indicative verb meaning “can”.

“οὗτος”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “this man”.

“ἡμῖν”:  first person, personal, plural, dative pronoun meaning “to us”.

“δοῦναι”:  aorist, active, infinitive verb meaning “to give”.

“τὴν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“σάρκα”:  masculine, singular, accusative noun meaning “flesh”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

“φαγεῖν”:  aorist, active, infinitive verb meaning “to eat”.

The meaning of this verse is,

Then the Jews were disputing among themselves, saying, “How can this man give to us his flesh to eat?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 “Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι (John 6:52) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation