Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ (John 11:17)

The estimated reading time for this post is 41 seconds

Title:  Jesus, Now Having Come, Found Him, Already Four Days in the Tomb

The text is, “Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ”.

“Ἐλθὼν”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “having come”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “now”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“εὗρεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “found”.

“αὐτὸν”:  third person, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“τέσσαρας”:  feminine, plural, accusative, cardinal adjective meaning “four”.

“ἤδη”:  temporal adverb meaning “already”.

“ἡμέρας”:  feminine, plural, accusative noun meaning “days”.

“ἔχοντα”:  present, active, participial, masculine, singular, accusative verb meaning “being”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τῷ”:  neuter, singular, dative article meaning “the”.

“μνημείῳ”:  neuter, singular, dative noun meaning “tomb”.

The meaning of this verse is,

Jesus, having come, found him, already four days in the tomb.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ (John 11:17) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation