ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι πέντε ἢ τριάκοντα θεωροῦσιν τὸν Ἰησοῦν (John 6:19)

The estimated reading time for this post is 64 seconds

Title:  Thus, Rowing About Three, Four, or Five Miles they See Jesus

The text is, “ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι πέντε ἢ τριάκοντα θεωροῦσιν τὸν Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενον, καὶ ἐφοβήθησαν”.

“ἐληλακότες”:  perfect, active, participial, masculine, plural, nominative verb meaning “rowing”.

“οὖν:  coordinating inferential conjunction meaning “thus” or “therefore”.

“ὡς”:  indefinite particle meaning “about”.

“σταδίους”:  neuter, plural, accusative noun meaning “stades” or “miles”.

“εἴκοσι”:  neuter, plural, accusative, cardinal adjective meaning “three”.

“πέντε”:  neuter, plural, accusative, cardinal adjective meaning “five”.

“ἢ”:  particle meaning “or”.

“τριάκοντα”:  neuter, plural, accusative, cardinal adjective meaning “four”.

“θεωροῦσιν”:  third person, plural, present, active, indicative verb meaning “they see”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦν”:  masculine, singular, accusative, proper noun meaning “Jesus”.

“περιπατοῦντα”:  present, active, participial, masculine, singular, accusative verb meaning “walking around”.

“ἐπὶ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “on”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “the”.

“θαλάσσης”:  feminine, singular, genitive noun meaning “sea”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐγγὺς”:  improper preposition taking the genitive for its object word and meaning “near”.

“τοῦ”:  neuter, singular, genitive article meaning “the”.

“πλοίου”:  neuter, singular, genitive noun meaning “boat”.

“γινόμενον”:  present, middle, participial, masculine, singular, accusative verb meaning “coming”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐφοβήθησαν”:  third person, plural, aorist, passive, indicative verb meaning “were terrified”.

The meaning of this verse is,

Thus, rowing about three, four, or five miles, they see Jesus walking around on the sea and coming near the boat, and were terrified.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι πέντε ἢ τριάκοντα θεωροῦσιν τὸν Ἰησοῦν (John 6:19) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation