Ἐκ τοῦ ὄχλου οὖν ἀκούσαντες τῶν λόγων τούτων (John 7:40)

The estimated reading time for this post is 42 seconds

Title:  Therefore the Crowd, Having Heard these Words

The text is, “Ἐκ τοῦ ὄχλου οὖν ἀκούσαντες τῶν λόγων τούτων ἔλεγον· οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης”.

“Ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of” or “from”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the”.

“ὄχλου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “crowd”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “therefore”.

“ἀκούσαντες”:  aorist, active, participial, masculine, plural, nominative verb meaning “having heard”.

“τῶν”:  masculine, plural, genitive noun meaning “the” but it is not rendered into English here.

“λόγων”:  masculine, plural, genitive noun meaning “words”.

“τούτων”:  masculine, plural, genitive, demonstrative pronoun meaning “these”.

“ἔλεγον”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “were saying”.

“οὗτός”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“ἀληθῶς”:  adverb meaning “truly”, “really”, or “certainly”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“προφήτης”:  masculine, singular, nominative noun meaning “prophet”.

The meaning of this verse is,

Therefore, the crowd, having heard these words, were saying, “This is certainly the prophet.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἐκ τοῦ ὄχλου οὖν ἀκούσαντες τῶν λόγων τούτων (John 7:40) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation