Ἐκ τούτου ὁ Πιλᾶτος ἐζήτει ἀπολῦσαι αὐτόν (John 19:12)

The estimated reading time for this post is 104 seconds

Title:  From This Pilate Desired to Release Him

The text is, “Ἐκ τούτου ὁ Πιλᾶτος ἐζήτει ἀπολῦσαι αὐτόν οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἐκραύγασαν λέγοντες· ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος πᾶς ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι”.

Ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word -> from

τούτου -> neuter, singular, genitive, demonstrative pronoun -> this

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

Πιλᾶτος -> masculine, singular,nominative, proper noun ->Pilate

ἐζήτει -> third person, imperfect, active, indicative verb -> desired

ἀπολῦσαι -> aorist, active, infinitive verb -> to release

αὐτόν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

οἱ -> masculine, plural, nominative article -> the

δὲ -> coordinating conjunction -> but

Ἰουδαῖοι -> masculine, plural, nominative, proper noun -> Jews

ἐκραύγασαν -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> shouted out

λέγοντες -> present, active, participial, masculine, plural, nominative verb -> saying

ἐὰν -> subordinating conditional conjunction -> if

τοῦτον -> masculine, singular, accusative, demonstrative pronoun -> this one

ἀπολύσῃς -> second person, singular, aorist, active, subjunctive verb -> you should release

οὐκ -> negative particle -> no | not

εἶ -> second person, singular, present, indicative verb -> you are

φίλος -> masculine, singular, nominative adjective -> friend

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the NRIEH

Καίσαρος -> masculine, singular, genitive, proper noun -> Caesar

πᾶς -> masculine, singular, nominative adjective -> everyone who

ὁ -> masculine, singular,nominative article -> the NRIEH

βασιλέα -> masculine, singular, accusative noun -> a king

ἑαυτὸν -> third person, masculine, singular, accusative, reflexive pronoun -> himself

ποιῶν -> third person, singular, present, active, indicative verb -> makes

ἀντιλέγει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> speaks against

τῷ -> masculine, singular, dative pronoun -> the NRIEH

Καίσαρι -> masculine, singular, dative, proper noun -> Caesar

The meaning of this verse is,

From this, Pilate desired to release him, but the Jews shouted out, saying, “If you should release this one, you are no friend of Caesar.  Everyone who makes himself a king speaks against Caesar.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἐκ τούτου ὁ Πιλᾶτος ἐζήτει ἀπολῦσαι αὐτόν (John 19:12) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation