ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ἔλεγον αὐτῷ· ἕως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις (John 10:24)

The estimated reading time for this post is 71 seconds

Title:  So the Jews Surrounded Him and they Were Saying to Him, “Until When Will You Bear our Life Away?”

The text is, “ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ἔλεγον αὐτῷ· ἕως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις; εἰ σὺ εἶ ὁ χριστός, εἰπὲ ἡμῖν παρρησίᾳ”.

“ἐκύκλωσαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “surrounded”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “so”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“Ἰουδαῖοι”:  masculine, plural, nominative noun meaning “Jews”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἔλεγον”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “they were saying”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“ἕως”:  improper preposition taking the genitive for its object word and meaning “until”.

“πότε”:  temporal adverb meaning “when”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ψυχὴν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “life”.

“ἡμῶν”:  first person, personal, plural, genitive pronoun meaning “our”.

“αἴρεις”:  second person, singular, present, active, indicative verb meaning “you bear away”.

“εἰ”:  subordinating conditional conjunction meaning “if”.

“σὺ”:  second person, personal, singular, nominative pronoun meaning “you”.

“εἶ”:  second person, singular, present, indicative verb meaning “are”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“χριστός”:  masculine, singular, nominative noun meaning “Christ”.

“εἰπὲ”:  second person, singular, aorist, active, imperative verb meaning “you tell”.

“ἡμῖν”:  first person, personal, plural, accusative pronoun meaning “us”.

“παρρησίᾳ”:  feminine, singular, dative noun meaning “boldly”; as an adverb, it means “plainly” or “unambiguously”.

The meaning of this verse is,

So the Jews surrounded him, and they were saying to him, “Until when will you bear our life away.  If you are the Christ, you tell us unambiguously.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ἔλεγον αὐτῷ· ἕως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις (John 10:24) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation