ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι· ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν (John 19:15)

The estimated reading time for this post is 94 seconds

Title:  Thereupon they Cried Out, “This One, Take Away, Take Away, You Crucify Him!”

The text is, “ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι ἆρον ἆρον σταύρωσον αὐτόν λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα”.

ἐκραύγασαν -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> they cried out

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> thereupon

ἐκεῖνοι -> masculine, plural, nominative, demonstrative pronoun -> this one

ἆρον -> second person, singular, aorist, active, imperative verb -> take away

ἆρον -> second person, singular, aorist, active, imperative verb -> take away

σταύρωσον -> second person, singular, aorist, active, imperative verb -> you crucify

αὐτόν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

λέγει -< third person, singular, aorist, active, indicative verb -> said

αὐτοῖς -> third person, personal, plural, dative pronoun -> to them

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

Πιλᾶτος -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Pilate

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the NRIEH

βασιλέα -> masculine, singular, accusative noun -> king

ὑμῶν -> second person, personal, plural, genitive pronoun -> your

σταυρώσω -> first person, singular, aorist, active, subjunctive verb ->I should crucify

ἀπεκρίθησαν -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> answered

οἱ -> masculine, plural, nominative article -> the

ἀρχιερεῖς -> masculine, plural, nominative noun -> priests

οὐκ -> negative particle -> no | not

ἔχομεν -> first person, plural, present, active, indicative verb -> we have

βασιλέα -> masculine, singular, accusative noun -> king

εἰ -> subordinating conditional conjunction -> but

μὴ -> negative particle -> not NRIEH

Καίσαρα -> masculine, singular, accusative, proper noun -> Caesar

The meaning of this verse is,

Thereupon they cried out, “This one, take away take away, you crucify him!”  Pilate said to them, “Should I crucify your king?”  The priests answered, “We have no king but Caesar!”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι· ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν (John 19:15) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation