ἐκεῖ οὖν διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον, ἔθηκαν τὸν Ἰησοῦν (John 19:42)

The estimated reading time for this post is 54 seconds

Title:  So, Because of the Preparation of the Jews, the Tomb was Close at Hand, in That Place they Put Jesus

The text is, “ἐκεῖ οὖν διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον, ἔθηκαν τὸν Ἰησοῦν”.

ἐκεῖ -> adverb of place -> in that place

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> so

διὰ -> preposition taking the accusative for its object word -> because of

τὴν -> feminine, singular, accusative article -> the

παρασκευὴν -> feminine, singular, accusative noun -> preparation

τῶν -> masculine, plural, genitive article -> of the

Ἰουδαίων -> masculine, plural, genitive, proper noun -> Jews

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> since

ἐγγὺς -> adverb 0f place -> at hand

ἦν -> third person, singular, imperfect, indicative verb -> was

τὸ -> neuter, singular, nominative article -> the

μνημεῖον -> neuter, singular, nominative noun -> tomb

ἔθηκαν -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> they put

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the NRIEH

Ἰησοῦν -> masculine, singular, accusative, proper noun -> Jesus

The meaning of this verse is,

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐκεῖ οὖν διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον, ἔθηκαν τὸν Ἰησοῦν (John 19:42) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation