ἐκεῖνος ἦν ὁ λύχνος ὁ καιόμενος καὶ φαίνων (John 5:35)

The estimated reading time for this post is 58 seconds

Title:  He was a Lamp, and One Burning, and One Shining

The text is, “ἐκεῖνος ἦν ὁ λύχνος ὁ καιόμενος καὶ φαίνων, ὑμεῖς δὲ ἠθελήσατε ἀγαλλιαθῆναι πρὸς ὥραν ἐν τῷ φωτὶ αὐτοῦ”.

“ἐκεῖνος”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “that one”.

“ἦν”:  third person, singular, imperfect, indicative verb meaning “was”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“λύχνος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “lamp”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“καιόμενος”:  present, passive, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “burning one”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“φαίνων”:  present, active, participial masculine, singular, nominative verb meaning “the shining one”.

“ὑμεῖς”:  second person, personal, plural, nominative pronoun meaning “you”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἠθελήσατε”:  second person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “were willing”.

“ἀγαλλιαθῆναι”:  aorist, passive, infinitive verb meaning “to rejoice”.

“πρὸς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “for”.

“ὥραν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “a time” or “an hour”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τῷ”:  neuter, singular, dative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“φωτὶ”:  neuter, singular, dative noun meaning “light”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

The meaning of this verse is,

That one was the lamp, the burning one, and the shining one, and you were willing to rejoice for a time in his light.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐκεῖνος ἦν ὁ λύχνος ὁ καιόμενος καὶ φαίνων (John 5:35) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation