ἐκείνη δὲ ὡς ἤκουσεν ἠγέρθη ταχὺ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν (John 11:29)

The estimated reading time for this post is 32 seconds

aTitle:  And as She Listened She Rose Up Swiftly and Went to Him

The text is, “ἐκείνη δὲ ὡς ἤκουσεν ἠγέρθη ταχὺ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν”.

“ἐκείνη”:  feminine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “she”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ὡς”:  subordinating temporal conjunction meaning “as”.

“ἤκουσεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “she listened”.

“ἠγέρθη”:  third person, singular, aorist, passive, indicative verb meaning “she rose up”.

“ταχὺ”:  adverb meaning “swiftly”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἤρχετο”:  third person, singular, imperfect, middle, indicative verb meaning “went”.

“πρὸς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

The meaning of this verse is,

And as she listened she rose up swiftly and went to him.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐκείνη δὲ ὡς ἤκουσεν ἠγέρθη ταχὺ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν (John 11:29) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation