ἐθαύμαζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι (John 7:15)

The estimated reading time for this post is 32 seconds

Title:  Therefore the Jews Marveled

The text is, “ἐθαύμαζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες· πῶς οὗτος γράμματα οἶδεν μὴ μεμαθηκώς”.

“ἐθαύμαζον”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “marveled”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “therefore”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“Ἰουδαῖοι”:  masculine, plural, nominative noun meaning “Jews”.

“λέγοντες”:  present, active, participial, masculine, plural, nominative verb meaning “saying”.

“πῶς”:  interrogative particle meaning “how”.

“οὗτος”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “this one”.

“γράμματα”:  neuter, plural, accusative noun meaning “learning”.

“οἶδεν”:  third person, singular, perfect, active, indicative verb meaning “knows”.

“μὴ”:  negative particle meaning “not”.

“μεμαθηκώς”:  perfect, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “having been taught”.

The meaning of this verse is,

Therefore the Jews marveled, saying, “How knows this one learning, not having been taught?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐθαύμαζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι (John 7:15) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation