ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς (John 11:35)

The estimated reading time for this post is 14 seconds

Title:  Jesus Shed Tears

The text is, “ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς”.

“ἐδάκρυσεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning”shed tears”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

The meaning of this verse is,

Jesus shed tears.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς (John 11:35) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation