ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν (John 17:23)

The estimated reading time for this post is 104 seconds

Title:  I in You and You in Me, So That They Might Be Being Made Perfect Into One

The text is, “ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας”.

ἐγὼ -> first person, singular,nominative pronoun -> I

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

αὐτοῖς -> second person, personal, singular, dative pronoun -> you

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

σὺ -> second person, personal, singular, nominative pronoun -> you

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

ἐμοί -> first person, personal, singular, dative pronoun -> me

ἵνα -> subordinating purposive conjunction -> so that

ὦσιν -> third person, plural, present, subjunctive verb -> they might be

τετελειωμένοι -> perfect, passive, participial, masculine, plural, nominative verb ->  being made perfect

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> into

ἕν -> neuter, singular, accusative, cardinal adjective one

ἵνα -> subordinating purposive conjunction -> so that

γινώσκῃ -> third person, singular, present, active, subjunctive verb -> might know

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

κόσμος -> masculine, singular, nominative noun -> world

ὅτι -> subordinating complementary conjunction -> that

σύ -> second person, personal, singular, nominative pronoun -> you

με -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

ἀπέστειλας -> second person, singular, aorist, active, indicative verb -> sent

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἠγάπησας -> second person, singular, aorist, active, indicative verb -> you loved

αὐτοὺς -> third person, personal, masculine, plural, accusative pronoun -> them

καθὼς -> subordinating comparative conjunction -> just as

ἐμὲ -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

ἠγάπησας -> second person, singular, aorist, active, indicative verb -> you loved

The meaning of this verse is,

I in you, and you in me, so that they might be being made perfect into one, so that the world might know that you sent me, and you loved them just as you loved me.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν (John 17:23) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation