ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου (John 5:43)

The estimated reading time for this post is 71 seconds

Title:  I have Come in the Name of My Father

The text is, “ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, καὶ οὐ λαμβάνετέ με· ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήμψεσθε”

“ἐγὼ”:  first person, personal, singular, nominative pronoun meaning “I”.

“ἐλήλυθα”:  first person, singular, perfect, active, indicative verb meaning “have come”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τῷ”:  neuter, singular, dative article meaning “the”.

“ὀνόματι”:  neuter, singular, dative noun meaning “name”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“πατρός”:  masculine, singular, genitive noun meaning “of Father”.

“μου”:  first person, personal, singular genitive pronoun meaning “my”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“οὐ”:  negative particle meaning “not”.

“λαμβάνετέ”:  second person, plural, present, active, indicative verb meaning “you do receive”.

“με”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

“ἐὰν”:  subordinating conditional conjunction meaning “if”.

“ἄλλος”:  masculine, singular, nominative, demonstrative adjective meaning “another”.

“ἔλθῃ”:  third person, singular, aorist, active, subjunctive verb meaning “should come”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τῷ”:  neuter, singular, dative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ὀνόματι”:  neuter singular, dative noun meaning “name”.

“τῷ”:  neuter, singular, dative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἰδίῳ”:  neuter, singular, dative adjective meaning “his own”.

“ἐκεῖνον”:  masculine, singular, accusative, demonstrative pronoun meaning “him”.

“λήμψεσθε”:  second person, plural, future, middle, indicative verb meaning “you will receive”.

The meaning of this verse is,

I have come in the name of my Father, and you do not receive me.  If another should come in his own name, you will receive him.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου (John 5:43) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation