ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι (John 8:45)

The estimated reading time for this post is 28 seconds

Title:  But Because I Tell the Truth, You Do Not Believe Me

The text is, “ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι”.

“ἐγὼ”:  first person, personal, singular, nominative pronoun meaning “I”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“ὅτι”:  subordinating causative conjunction meaning “because”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the”.

“ἀλήθειαν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “truth”.

“λέγω”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “I tell”.

“οὐ”:  negative particle meaning “not”.

“πιστεύετέ”:  second person, plural, present, active, indicative verb meaning “you do believe”.

“μοι”:  first person, personal, singular, dative pronoun meaning “me”.

The meaning of this verse is,

But because I tell the truth, you do not believe me.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι (John 8:45) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation