ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς (John 17:14)

The estimated reading time for this post is 88 seconds

Title:I Have Given Them Your Word, and The World Hated Them

The text is, “ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου”.

ἐγὼ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

δέδωκα -> first person, singular, perfect, active, indicative verb -> have given

αὐτοῖς -> third person, personal, masculine, plural, dative pronoun -> to them

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the NRIEH

λόγον -> masculine, singular, accusative noun -> word

σου -> second person, personal, singular, genitive pronoun -> your

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

κόσμος -> masculine, singular, nominative noun -> world

ἐμίσησεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> hated

αὐτούς -> third person, personal, masculine, plural, accusative pronoun -> them

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> because

οὐκ -> negative particle -> not

εἰσὶν -> third person, plural, present, indicative verb -> they are

ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word ->> of | from

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the

κόσμου -> masculine, singular, genitive  noun -> world

καθὼς -> subordinating comparative conjunction -> just as

ἐγὼ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

οὐκ -> negative particle -> not

εἰμὶ -> first person, singular, present, indicative verb -> I am

ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word -> of | from

τοῦ -> masculine, singular, nominative article -> the

κόσμου -> masculine, singular, nominative noun -> world

The meaning of this verse is,

I have given them your word, and the world hated them, because they are not from the world, just as I am not from the world.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς (John 17:14) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation