Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινὴ καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν (John 15:1)

The estimated reading time for this post is 47 seconds

Title:  I Am The True Vine, and My Father is the Vine-Dresser

The text is, “Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινὴ καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν”.

Ἐγώ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

εἰμι -> first person, singular, present, indicative verb -> am

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the NRIEH

ἄμπελος -> feminine, singular, nominative noun -> vine

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the

ἀληθινὴ -> feminine, singular, nominative adjective -> true

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

πατήρ -> masculine, singular, nominative noun -> Father

μου -> first person, personal, singular, genitive pronoun -> my

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

γεωργός -> masculine, singular, nominative noun -> vine-dresser

ἐστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

The meaning of this verse is,

I am the true vine, and my Father is the vine-dresser.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινὴ καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν (John 15:1) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation