Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης (John 1:6)

The estimated reading time for this post is 35 seconds

Title:  A Man, Whose Name John, Was Being Sent From God

The text is, “Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης”.

Ἐγένετο -> third person, singular, aorist, middle, indicative verb -> was

ἄνθρωπος -> masculine, singular, nominative noun -> a man

ἀπεσταλμένος -> perfect, passive, participial, masculine, singular,nominative verb -> being sent

παρὰ -> preposition taking the genitive for its object word -> from

θεοῦ -> masculine, singular, genitive noun -> God

ὄνομα -> neuter, singular, nominative noun -> name

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> whose

Ἰωάννης -> masculine, singular, nominative, proper noun -> John

The meaning of this verse is,

A man, whose name John, was being sent from God.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης (John 1:6) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation