ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν (John 12:10)

The estimated reading time for this post is 31 seconds

Title:  So the High Priests Planned So That They Might Kill Lazarus Also

The text is, “ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν”.

“ἐβουλεύσαντο”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “planned”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “so”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“ἀρχιερεῖς”:  masculine, plural, nominative noun meaning “high priests”.

“ἵνα”:  subordinating complementary conjunction meaning “so that”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “also”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Λάζαρον”:  masculine, singular, accusative, proper noun meaning “Lazarus”.

“ἀποκτείνωσιν”:  third person, plural, aorist, active, subjunctive verb meaning “they might kill”.

The meaning of this verse is,

So the high priests planned so that they might kill Lazarus also,

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν (John 12:10) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation