ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν (John 7:17)

The estimated reading time for this post is 65 seconds

Title:  If One Should Desire to do the Will of Him

The text is, “ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν, γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς πότερον ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν ἢ ἐγὼ ἀπ’ ἐμαυτοῦ λαλῶ”.

“ἐάν”:  subordinating conditional conjunction meaning “if”.

“τις”:  masculine, singular, nominative, indefinite pronoun meaning “one”.

“θέλῃ”:  third person, singular, present, active, subjunctive verb meaning “should desire”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the”.

“θέλημα”:  neuter, singular, accusative noun meaning “will”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “of him”.

“ποιεῖν”:  present, active, infinitive verb meaning “to do”.

“γνώσεται”:  third person, singular, future, active, indicative verb meaning “he will know”.

“περὶ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “about”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “the”.

“διδαχῆς”:  feminine, singular, genitive noun meaning “doctrine”.

“πότερον”:  coordinating correlative conjunction meaning “whether”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“θεοῦ”:  masculine, singular, genitive noun meaning “God”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “it is”.

“ἢ”:  particle meaning “or”.

“ἐγὼ”:  first person, personal, singular, nominative pronoun meaning “I”.

“ἀπ’”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from”.

“ἐμαυτοῦ”:  first person, masculine, singular, reflexive pronoun meaning “myself”.

“λαλῶ”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “I am speaking”.

The meaning of this verse is,

If one should desire to do the will of him, he will know about the doctrine, whether it is from God, or  I am speaking from myself.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν (John 7:17) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation