ἄλλοι ἔλεγον ὅτι οὗτός ἐστιν, ἄλλοι ἔλεγον· οὐχί, ἀλλ’ ὅμοιος αὐτῷ ἐστιν (John 9:9)

The estimated reading time for this post is 51 seconds

Title:  Many Were Saying That It is, but Others Were Saying, “No, but He is Like Him”

The text is, “ἄλλοι ἔλεγον ὅτι οὗτός ἐστιν ἄλλοι ἔλεγον οὐχί, ἀλλ’ ὅμοιος αὐτῷ ἐστιν ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι ἐγώ εἰμι”.

“ἄλλοι”:  masculine, plural, nominative, demonstrative adjective meaning “many”.

“ἔλεγον”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “were saying”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“οὗτός”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun mean “it”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“ἄλλοι”:  masculine, plural, nominative, demonstrative adjective meaning “others”.

“ἔλεγον”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “were saying”.

“οὐχί”:  negative particle meaning “no”.

“ἀλλ’”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“ὅμοιος”:  masculine, singular, nominative adjective meaning “like”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “him”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “he is”.

“ἐκεῖνος”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “he”.

“ἔλεγεν”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning “was saying”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“ἐγώ”:  first person, personal, singular, nominative pronoun meaning “I”.

“εἰμι”:  first person, singular, present, indicating verb meaning “am”.

The meaning of this verse is,

Many were saying that it is, but others were saying, “No, but he is like him.”  He was saying, “That I Am.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἄλλοι ἔλεγον ὅτι οὗτός ἐστιν, ἄλλοι ἔλεγον· οὐχί, ἀλλ’ ὅμοιος αὐτῷ ἐστιν (John 9:9) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation