ἄλλοι ἔλεγον· ταῦτα τὰ ῥήματα οὐκ ἔστιν δαιμονιζομένου (John 10:21)

The estimated reading time for this post is 48 seconds

Title:  Others Were Saying,”These are Not the Words of One Being Possessed by an Evil Spirit”.

The text is, “ἄλλοι ἔλεγον· ταῦτα τὰ ῥήματα οὐκ ἔστιν δαιμονιζομένου μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς ἀνοῖξαι”.

“ἄλλοι”:  masculine, plural, nominative, demonstrative adjective meaning “others”.

“ἔλεγον”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “were saying”.

“ταῦτα”:  third person, neuter, plural, nominative, demonstrative pronoun meaning “these”.

“τὰ”:  neuter, plural, nominative article meaning “the”.

“ῥήματα”:  neuter, plural, nominative noun meaning “words”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ἔστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“δαιμονιζομένου”:  present, passive, participial, masculine, singular, genitive verb meaning “of one being possessed by an evil spirit.”

“μὴ”:  negative particle meaning “not” or “no”.

“δαιμόνιον”:  neuter, singular, nominative noun meaning “evil spirit”.

“δύναται”:  third person, singular, present, passive, indicative verb meaning “is able”.

“τυφλῶν”:  masculine, plural, genitive adjective meaning “blind”.

“ὀφθαλμοὺς”:  masculine, plural, accusative noun meaning “eyes”.

“ἀνοῖξαι”:  present, active, infinitive verb meaning “to open”.

The meaning of this verse is,

Others were saying, “These are not the words of one being possessed by an evil spirit.  No evil spirit is able to open blind eyes”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἄλλοι ἔλεγον· ταῦτα τὰ ῥήματα οὐκ ἔστιν δαιμονιζομένου (John 10:21) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation