ἀπ’ ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας ἐβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν (John 11:53)

The estimated reading time for this post is 34 seconds

Title:  So From That Day, They Deliberated, So That They Might Kill Him

The text is, “ἀπ’ ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας ἐβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν”.

“ἀπ’”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from”.

“ἐκείνης”:  feminine, singular, genitive, demonstrative pronoun meaning “that”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “so”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἡμέρας”:  feminine, singular, genitive noun meaning “day.

“ἐβουλεύσαντο”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “they planned”.

“ἵνα”:  subordinating complementary conjunction meaning “so that”.

“ἀποκτείνωσιν”:  third person, plural, aorist, active, subjunctive verb meaning “they might kill”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

The meaning of this verse is,

So from that day, they deliberated, that they might kill him.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπ’ ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας ἐβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν (John 11:53) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation