ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς αὐτοὺς οἱ μαθηταί (John 20:10)

The estimated reading time for this post is 35 seconds

Title:  So the Disciples Withdrew Again to Their (?)

The text is, “ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς αὐτοὺς οἱ μαθηταί”.

ἀπῆλθον -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> withdrew

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> so

πάλιν -> adverb -> again

πρὸς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

αὐτοὺς -> third person, personal, masculine, plural, accusative pronoun -> their

οἱ -> masculine, plural, nominative article -> the

μαθηταί -> masculine, plural, nominative noun -> disciples

The meaning of this verse is,

So the disciples withdrew again to their. **.

** In this case, where the preposition (“πρὸς”) lacks an object word, I prefer not to provide a suggested word but leave the preposition on its own.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς αὐτοὺς οἱ μαθηταί (John 20:10) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation