ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς (John 16:2)

The estimated reading time for this post is 66 seconds

Title:  They Will Make You Put Out of The Synagogue

The text is, “ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς ἀλλ’ ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ θεῷ”.

ἀποσυναγώγους -> masculine, plural, accusative adjective -> put out of the synagogue

ποιήσουσιν -> third person, plural, future, active, indicative verb -> they will make

ὑμᾶς -> second person, personal, plural, accusative pronoun -> you

ἀλλ’ -> coordinating adversative conjunction -> but | indeed

ἔρχεται -> third person, singular, present, middle, indicative verb -> comes

ὥρα -> feminine, singular, nominative noun -> hour

ἵνα -> subordinating complementary conjunction -> that

πᾶς -> masculine, singular, nominative adjective -> whoever

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

ἀποκτείνας -> aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> one having killed

ὑμᾶς -> second person, personal, plural, accusative pronoun -> you

δόξῃ -> third person, singular, aorist, active, subjunctive verb -> should have thought

λατρείαν -> feminine, singular, accusative noun -> worship

προσφέρειν -> present, active, infinitive verb -> to offer

τῷ -> masculine, singular, dative article -> the NRIEH

θεῷ -> masculine, singular, dative noun -> to God

The meaning of this verse is,

The will make you put out of the synagogue; indeed, the hour comes that whoever, the one having killed you, should have thought to offer worship to God.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς (John 16:2) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation