ἀποκρίνεται ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ βάψω τὸ ψωμίον καὶ δώσω αὐτῷ (John 13:26)

The estimated reading time for this post is 72 seconds

Title:  He is Whom I Will Dip the Morsel and Will Give it to Him

The text is, “ἀποκρίνεται ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ βάψω τὸ ψωμίον καὶ δώσω αὐτῷ βάψας οὖν τὸ ψωμίον λαμβάνει καὶ δίδωσιν Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτου”.

“ἀποκρίνεται”:  third person, present, singular, middle, indicative verb meaning “answers”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“ἐκεῖνός”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “he”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“ᾧ”:  masculine, singular, dative, definite, relative pronoun meaning “whom”.

“ἐγὼ”:  first person, personal, singular, nominative pronoun meaning “I”.

“βάψω”:  first person, singular, future, active, indicative verb meaning “will dip”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the”.

“ψωμίον”:  neuter, singular, accusative noun meaning “morsel”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“δώσω”:  first person, singular, future, active, indicative verb meaning “will give it”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“βάψας”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “having dipped”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “thus”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the”.

“ψωμίον”:  neuter, singular, accusative noun meaning “morsel”.

“λαμβάνει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “he receives it”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“δίδωσιν”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “gives”.

“Ἰούδᾳ”:  masculine, singular, dative, proper noun meaning “to Judas”.

“Σίμωνος”:  masculine, singular, genitive, proper noun meaning “of Simon’s”.

“Ἰσκαριώτου”:  masculine, singular, genitive, proper noun meaning “of Iscariot”.

The meaning of this verse is,

Jesus answered, “He is whom I will dip the morsel and will give it to him, having thus dipped the morsel and he receives it,” gives to Judas of Simon’s of Iscariot.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀποκρίνεται ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ βάψω τὸ ψωμίον καὶ δώσω αὐτῷ (John 13:26) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation