ἀπεκρίθη ὁ ἄνθρωπος καὶ εἶπεν αὐτοῖς (John 9:30)

The estimated reading time for this post is 67 seconds

Title:  The Man Answered and Said to Them

The text is, “ἀπεκρίθη ὁ ἄνθρωπος καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἐν τούτῳ γὰρ τὸ θαυμαστόν ἐστιν, ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστίν καὶ ἤνοιξέν μου τοὺς ὀφθαλμούς”.

“ἀπεκρίθη”:  third person, singular, aorist, passive, indicative verb meaning “answered”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“ἄνθρωπος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “man”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, masculine, plural, dative pronoun meaning “to them”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τούτῳ”:  neuter, singular, dative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“γὰρ”:  coordinating explanatory conjunction meaning “indeed”.

“τὸ”:  neuter, singular, nominative article meaning “the”.

“θαυμαστόν”:  neuter, singular, nominative noun meaning “amazing”. 

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“ὑμεῖς”:  second person, personal, plural, nominative pronoun meaning “you”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“οἴδατε”:  second person, plural, perfect, active, indicative verb meaning “do know”.

“πόθεν”:  interrogative particle meaning “from where”.

“ἐστίν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “he is”.

“καὶ”:  coordinating adversative conjunction meaning “and yet”.

“ἤνοιξέν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he opened”.

“μου”:  first person, personal, singular, genitive pronoun meaning “my”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ὀφθαλμούς”:  masculine, plural, accusative noun meaning “eyes”.

The meaning of this verse is,

The man answered and said to them, “The amazing thing* in this is, you do not know from where he is, and yet he opened my eyes.”

*thing is supplied to clarify the text.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθη ὁ ἄνθρωπος καὶ εἶπεν αὐτοῖς (John 9:30) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation