ἀπεκρίθη Ἰησοῦς (John 3:5)

The estimated reading time for this post is 63 seconds

Title:  Jesus Said

The text is, “ἀπεκρίθη Ἰησοῦς ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ”

“ἀπεκρίθη”:  third person, singular, aorist, passive, indicative verb meaning “said”.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“ἀμὴν”:  Hebraicized particle meaning “truly”.

“ἀμὴν”:  Hebraicized particle meaning “truly”.

“λέγω”, first person, singular, present, active, indicative noun meaning “I say” or “I tell”.

“σοι”:  second person, singular, dative, personal pronoun meaning “you”.

“ἐὰν”:  coordinating conditional conjunction meaning “unless”.

“μή”:  negative particle meaning “lest”.

“τις”:  masculine, singular, nominative, indefinite pronoun meaning “one” or “someone”.

“γεννηθῇ”:  third person, singular, aorist, passive, subjunctive verb meaning “should be born”.

“ἐξ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “out of” or “from”.

“ὕδατος”:  neuter, singular, genitive noun meaning “water”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“πνεύματος”:  neuter, singular, genitive noun meaning “the spirit” or “spirit”.

“οὐ”:  negative particle meaning “not”.

“δύναται”:  third person, present, passive, indicative verb meaning “he is able”.

“εἰσελθεῖν”:  aorist, active, infinitive verb meaning “to enter”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “into”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the”.

“βασιλείαν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “kingdom”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“θεοῦ”:  masculine, singular, genitive noun meaning “of God”.

The meaning of this verse is, “Jesus said, ‘Truly, truly, I tell you, unless someone is born of water and the spirit, he is not able to enter into the kingdom of God.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς (John 3:5) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation