ἀπεκρίθη Ἰησοῦς (John 2:19)

The estimated reading time for this post is 59 seconds

Title -> Jesus Answered

The text is, “ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν”.

ἀπεκρίθη -> third person, singular, aorist, passive, indicative verb ->answered

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun ->Jesus

καὶ -> coordinating conjunction ->and

εἶπεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb ->told

αὐτοῖς -> third person, personal, masculine, plural, dative pronoun ->them

λύσατε -> second person, plural, aorist, active, imperative verb ->destroy

τὸν -> masculine, singular, accusative article ->the, but it is not rendered into English here

ναὸν -> masculine, singular, accusative noun ->temple

τοῦτον -> masculine, singular, accusative, demonstrative pronoun ->this

καὶ -> coordinating conjunction ->and

ἐν -> preposition taking the dative for its object word ->in

τρισὶν -> feminine, plural, dative, cardinal adjective ->three

ἡμέραις -> feminine, plural, dative noun ->days

ἐγερῶ: first person, singular, future, active, indicative verb ->I will raise up

αὐτόν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun ->it

The meaning of this verse is,

Jesus answered and told them, ‘Destroy this temple, and in three days I will raise it up.’

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς (John 2:19) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation