ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ ὃ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα (John 13:7)

The estimated reading time for this post is 52 seconds

Title:  Jesus Answered and Said to Him, “What I Do You do Not Know Now, But You Will Know After This”

The text is, “ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὃ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα”.

“ἀπεκρίθη”:  third person, singular, aorist, passive, indicative verb meaning “answered”.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“ὃ”:  neuter, singular, accusative, definite, relative pronoun meaning “what”.

“ἐγὼ”:  first person, personal, singular, nominative pronoun meaning “I”.

“ποιῶ”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “do”.

“σὺ”:  second person, personal, singular, nominative pronoun meaning “you”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“οἶδας”:  second person, singular, perfect, active, indicative verb meaning “do know”.

“ἄρτι”:  temporal adverb meaning “now”.

“γνώσῃ”:  second person, singular, future, active, indicative verb meaning “you will know”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“μετὰ”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “after”.

“ταῦτα”:  neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun meaning “this”.

The meaning of this verse is,

Jesus answered and said to him, “What I do you do not know now, but you will know after this.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ ὃ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα (John 13:7) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation