ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἐάν τις ἀγαπᾷ με (John 14:23)

The estimated reading time for this post is 108 seconds

Title:  Jesus Answered and Said To Him, If Anyone Should Love Me

The text is, “ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἐάν τις ἀγαπᾷ με τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτὸν καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ’ αὐτῷ ποιησόμεθα”

ἀπεκρίθη -> third person, singular, aorist, passive, indicative verb -> answered

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

καὶ -> coordinating conjunction -> and

εἶπεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> said

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> to him

ἐάν -> subordinating conditional conjunction -> if

τις -> masculine, singular, nominative, indefinite pronoun -> anyone

ἀγαπᾷ -> third person, singular, present, active, subjunctive verb -> should love

με -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the NRIEH

λόγον -> masculine, singular, accusative noun -> word

μου -> first person, personal, singular, genitive pronoun -> my

τηρήσει -> third person, singular, future, active, indicative verb -> he will keep

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

πατήρ -> masculine, singular, nominative noun -> Father

μου -> first person, personal, singular, genitive pronoun -> my

ἀγαπήσει -> third person, singular, future, active, indicative verb -> will love

αὐτὸν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

καὶ -> coordinating conjunction -> and

πρὸς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

αὐτὸν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

ἐλευσόμεθα -> first person, plural, future, middle, indicative verb -> we will come

καὶ -> coordinating conjunction -> and

μονὴν -> feminine, singular, accusative noun -> a home

παρ’ -> preposition taking the dative for its object word -> with

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> him

ποιησόμεθα -> first person, plural, future, middle, indicative verb -> we will make

The meaning of this verse is,

Jesus answered him and said, “If anyone should love me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him, and we will make a home with him.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἐάν τις ἀγαπᾷ με (John 14:23) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation