ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ (John 8:14)

The estimated reading time for this post is 92 seconds

Title:  And Jesus Answered and Said to Them, “And if I Witness About Myself”

The text is, “ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία μου, ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον καὶ ποῦ ὑπάγω· ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι ἢ ποῦ ὑπάγω”.

“ἀπεκρίθη”:  third person, singular, aorist, passive, indicative verb meaning “answered”.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, masculine, plural, dative pronoun meaning “them”.

“κἂν”:  crasis of καὶ ἐν:  coordinating conjunction “καὶ” meaning “and” with “ἄν” meaning “if”, the crasis then meaning “and if”.

“ἐγὼ”:  first person, personal, singular, nominative pronoun meaning “I”.

“μαρτυρῶ”:  first person, singular, present, active, subjunctive verb meaning “should witness”.

“περὶ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “about”.

“ἐμαυτοῦ”:  first person, masculine, singular, genitive, reflexive pronoun meaning “myself”.

“ἀληθής”:  feminine, singular, nominative adjective meaning “true”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“ἡ”:  feminine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“μαρτυρία”:  feminine, singular, nominative noun meaning “testimony”.

“μου”:  first person, personal, singular, genitive pronoun meaning “my”.

“ὅτι”:  subordinating causative conjunction meaning “for” or “because”.

“οἶδα”:  first person, singular, perfect, active, indicative verb meaning “I know”

“πόθεν”:  interrogative particle meaning “from where”.

“ἦλθον”:  first person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “I come”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ποῦ”:  interrogative particle meaning “where”.

“ὑπάγω”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “I go”.

“ὑμεῖς”:  second person, personal, plural, nominative pronoun meaning “you”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“οἴδατε”:  second person, plural, perfect, active, indicative verb meaning “do know”.

“πόθεν”:  interrogative particle meaning “from where”.

“ἔρχομαι”:  first person, singular, present, middle, indicative verb meaning “I come”.

“ἢ”:  particle meaning “or”.

“ποῦ”:  interrogative particle meaning “where”.

“ὑπάγω”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “I go”.

The meaning of this verse is,

Jesus answered and said to them, “And if I should witness about myself, my testimony is true, because I know from where I come, and where I go, but you do not know from where I come, or where I go.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ (John 8:14) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation