ἀπεκρίθη Ἰησοῦς ἐὰν ἐγὼ δοξάσω ἐμαυτόν ἡ δόξα μου οὐδέν ἐστιν (John 8:54)

The estimated reading time for this post is 77 seconds

Title:  Jesus Answered, “If I Glorify Myself, My Glory is Nothing”

The text is, “ἀπεκρίθη Ἰησοῦς ἐὰν ἐγὼ δοξάσω ἐμαυτόν ἡ δόξα μου οὐδέν ἐστιν ἔστιν ὁ πατήρ μου ὁ δοξάζων με ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι θεὸς ἡμῶν ἐστιν”.

“ἀπεκρίθη”:  third person, aorist, passive, indicative verb meaning “answered”.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“ἐὰν”:  subordinating conditional conjunction meaning “if”.

“ἐγὼ”:  first person, personal, singular, nominative pronoun meaning “I”.

“δοξάσω”:  first person, singular, aorist, active, subjunctive verb meaning “should glorify”.

“ἐμαυτόν”:  first person, masculine, singular, accusative, reflexive pronoun meaning “myself”.

“ἡ”:  feminine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“δόξα”:  feminine, singular, nominative noun meaning “glory”.

“μου”:  first person, personal, singular, genitive pronoun meaning “my”.

“οὐδέν”:  neuter, singular, nominative, indefinite pronoun meaning “nothing”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“ἔστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “it is”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“πατήρ”:  masculine, singular, nominative noun meaning “Father”.

“μου”:  first person, personal, singular, genitive pronoun meaning “my”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”but it is not rendered into English here.

“δοξάζων”:  present, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “glorifying”.

“με”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

“ὃν”:  masculine, singular, accusative, definite, relative pronoun meaning “whom”.

“ὑμεῖς”:  second person, personal, plural, nominative pronoun meaning “you”.

“λέγετε”:  second person, plural, present, active, indicative verb meaning “say”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“θεὸς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “God”.

“ἡμῶν”:  first person, personal, plural, genitive pronoun meaning “our”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “he is”.

The meaning of this verse is,

Jesus answered, “If I glorify myself, my glory is nothing.  It is my Father, glorifying me, of whom you say that ‘He is our God’.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς ἐὰν ἐγὼ δοξάσω ἐμαυτόν ἡ δόξα μου οὐδέν ἐστιν (John 8:54) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation