ἀπεκρίθη ἐκεῖνος· ὁ ἄνθρωπος ὁ λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησεν καὶ ἐπέχρισέν μου τοὺς ὀφθαλμοὺς (John 9:11)

The estimated reading time for this post is 84 seconds

Title:  He Answered, “The Man Being Called Jesus, Made Mud and Anointed My Eyes”

The text is, “ἀπεκρίθη ἐκεῖνος· ὁ ἄνθρωπος ὁ λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησεν καὶ ἐπέχρισέν μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέν μοι ὅτι ὕπαγε εἰς τὸν Σιλωὰμ καὶ νίψαι· ἀπελθὼν οὖν καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα”.

“ἀπεκρίθη”:  third person, singular, aorist, passive, indicative verb meaning “answered”.

“ἐκεῖνος”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “he”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“ἄνθρωπος”:  masculine singular, nominative article meaning “man”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“λεγόμενος”:  present, passive, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “being called”.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“πηλὸν”:  masculine, singular, accusative noun meaning “mud”.

“ἐποίησεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “made”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐπέχρισέν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “anointed”.

“μου”:  first person, personal, singular, genitive pronoun meaning “my”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ὀφθαλμοὺς”:  masculine, plural, accusative noun meaning “eyes”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“εἶπέν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“μοι”:  first person, personal, singular, dative pronoun meaning “to me”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“ὕπαγε”:  second person, singular, present, active, imperative verb meaning “you go”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Σιλωὰμ”:  masculine, singular, accusative, proper noun meaning “Siloam”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“νίψαι”:  second person, singular, aorist, middle, imperative verb meaning “wash”.

“ἀπελθὼν”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “departing”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “so”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“νιψάμενος”:  aorist, middle, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “washing”.

“ἀνέβλεψα”:  first person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “I received sight”.

The meaning of this verse is,

He answered, “The man being called Jesus made mud and anointed my eyes, and said tome that “You go to Siloam and wash.”  So departing and washing, I received sight.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθη ἐκεῖνος· ὁ ἄνθρωπος ὁ λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησεν καὶ ἐπέχρισέν μου τοὺς ὀφθαλμοὺς (John 9:11) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation