Ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ ὄχλος ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι ὁ χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα (John 12:34)

The estimated reading time for this post is 104 seconds

Title:  So the Crowd Answered Him, “We Have Heard that the Christ Remains Into Eternity

The text is, “Ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ ὄχλος ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι ὁ χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ πῶς λέγεις σὺ ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; τίς ἐστιν οὗτος ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου”.

“Ἀπεκρίθη”:  third person, singular, aorist, passive, indicative verb meaning “answered”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “so”.

“αὐτῷ”: third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “him”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“ὄχλος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “crowd”.

“ἡμεῖς”:  first person, personal, plural, nominative pronoun meaning “we”.

“ἠκούσαμεν”:  first person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “heard”.

“ἐκ”: preposition taking the genitive for its object word and meaning “from” or “out of”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the”.

“νόμου”:  masculine, singular,genitive noun meaning “law”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“χριστὸς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “Christ”.

“μένει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “remains”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “into”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“αἰῶνα”:  masculine, singular, accusative noun meaning “eternity”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“πῶς”:  interrogative particle meaning “how”.

“λέγεις”:  second person, singular, present, active, indicative verb meaning “can say”.

“σὺ”:  second person, personal, singular, nominative pronoun meaning “you”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“δεῖ”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “it is necessary”.

“ὑψωθῆναι”:  aorist, passive, infinitive verb meaning “to be lifted up”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“υἱὸν”:  masculine, singular, accusative noun meaning “son”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἀνθρώπου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “of man”.

“τίς”:  masculine, singular, nominative, interrogative pronoun meaning “who”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“οὗτος”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“υἱὸς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “son”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἀνθρώπου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “of man”.

The meaning of this verse is,

The crowd answered him, “We have heard from the law that the Christ remains into eternity.  But how can you say that it is necessary the son of man to be lifted up?  Who is this son of man?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ ὄχλος ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι ὁ χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα (John 12:34) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation