ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν (John 7:16)

The estimated reading time for this post is 50 seconds

Title:  So Jesus Answered Them and Said

The text is, “ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· ἡ ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμὴ ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με”.

“ἀπεκρίθη”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “answered”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “so”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, masculine, plural, dative pronoun meaning “them”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “Jesus”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“ἡ”:  feminine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἐμὴ”:  feminine, singular, nominative, possessive adjective meaning “my”.

“διδαχὴ”:  feminine, singular, nominative noun meaning “doctrine”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ἔστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“ἐμὴ”:  feminine, singular, nominative, possessive adjective meaning “mine”.

“ἀλλὰ”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “of the”

“πέμψαντός”:  aorist, active, participial, masculine, singular, genitive verb meaning “one sending”.

“με”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

      ·         

The meaning of this verse is,

So Jesus answered them and said, “My doctrine is not mine, but of the one sending me”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν (John 7:16) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation