Ἀπεκρίθη Νικόδημος καὶ εἶπεν αὐτῷ (John 3:9)

The estimated reading time for this post is 37 seconds

Title-> Nicodemus Answered and Said to Him

The text is, “Ἀπεκρίθη Νικόδημος καὶ εἶπεν αὐτῷ· πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι”

Ἀπεκρίθη-> third person, singular, aorist, passive, indicative verb -> said

Νικόδημος-> masculine, singular, nominative, proper noun -> Nicodemus

καὶ-> coordinating conjunction -> and

εἶπεν-> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> said

αὐτῷ-> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> to him

πῶς-> interrogative particle -> how

δύναται-> third person, singular, present, passive, indicative verb -> can

ταῦτα-> neuter, plural, nominative, demonstrative pronoun -> these things

γενέσθαι-> aorist, middle, infinitive verb -> come to be

The meaning of this verse is,

And Nicodemus said to him, ‘How can these things be?’

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἀπεκρίθη Νικόδημος καὶ εἶπεν αὐτῷ (John 3:9) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation