Ἀπεκρίθη Νικόδημος καὶ εἶπεν (John 3:9)

The estimated reading time for this post is 28 seconds

Title:  Nicodemus Answered and Said

The text is, “Ἀπεκρίθη Νικόδημος καὶ εἶπεν αὐτῷ· πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι”.

“Ἀπεκρίθη”:  third person, singular, aorist, passive, indicative verb meaning “said”.

“Νικόδημος”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Nicodemus”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“πῶς”:  interrogative particle meaning “how”.

“δύναται”:  third person, singular, present, passive, indicative verb meaning “can”.

“ταῦτα”:  neuter, plural, nominative, demonstrative pronoun meaning “these things”.

“γενέσθαι”:  aorist, middle, infinitive verb meaning “come to be”.

The translation of this verse is, “And Nicodemus said to him, ‘How can these things be?'”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἀπεκρίθη Νικόδημος καὶ εἶπεν (John 3:9) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation