ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Φίλιππος (John 6:7)

The estimated reading time for this post is 47 seconds

Title:  Philip Answered Him

The text is, “ἀπεκρίθη αὐτῷ [ὁ] Φίλιππος· διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς ἵνα ἕκαστος βραχύ [τι] λάβῃ”.

“ἀπεκρίθη”:  third person, singular, aorist, passive, indicative verb meaning “answered”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “him”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Φίλιππος”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Philip”.

“διακοσίων”:  neuter, plural, genitive, cardinal adjective meaning “two hundred”.

“δηναρίων”  neuter, plural, genitive noun meaning “denarii”.

“ἄρτοι”:  masculine, plural, nominative noun meaning “bread”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ἀρκοῦσιν”:  third person, plural, present, active, indicative verb meaning “is enough”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, masculine, plural, dative pronoun meaning “for them”.

“ἵνα”:  subordinating conjunction or result meaning “that” or “so that”.

“ἕκαστος”:  masculine, singular, nominative, demonstrative adjective meaning “each” or “each one”.

“βραχύ”:  neuter, singular, accusative adjective meaning “little”.

“τι”:  neuter, singular, accusative, indefinite pronoun meaning “a”.

“λάβῃ”:  third person, singular, aorist, active, subjunctive verb meaning “might receive”.

The meaning of this verse is,

Philip answered him, “Two hundred denarii is not enough bread for them so that each one might receive a little.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Φίλιππος (John 6:7) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation