ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς οὐκ εἶχες ἐξουσίαν κατ’ ἐμοῦ οὐδεμίαν εἰ μὴ ἦν δεδομένον σοι ἄνωθεν (John 19:11)

The estimated reading time for this post is 96 seconds

Title:  Jesus Answered Him, “You Have No Authority Over Me Unless it Was Being Given to You From Above

The text is, “ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς οὐκ εἶχες ἐξουσίαν κατ’ ἐμοῦ οὐδεμίαν εἰ μὴ ἦν δεδομένον σοι ἄνωθεν διὰ τοῦτο ὁ παραδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει”

ἀπεκρίθη -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> answered

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> him

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

οὐκ -> negative particle -> no | not

εἶχες -> second person, singular, imperfect, active, indicative verb -> you have

ἐξουσίαν -> feminine, singular, accusative noun -> authority

κατ’ -> preposition taking the genitive for its object word -> over

ἐμοῦ -> first person, personal, singular, genitive pronoun -> me

οὐδεμίαν -> feminine, singular, accusative, indefinite adjective -> nothing NRIEH

εἰ -> coordinating conditional conjunction -> unless

μὴ -negative particle -> not

ἦν -> third person, singular, imperfect, indicative verb -> it was

δεδομένον -> perfect, passive, participial, neuter, singular, nominative verb -> being given

σοι -> second person, personal, singular, dative pronoun -> to you

ἄνωθεν -> adverb of place -> from above

διὰ -> preposition taking the accusative for its object word -> because of

τοῦτο -> neuter, singular, accusative, demonstrative pronoun -> this

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

παραδούς -> aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> one having delivered  over

μέ -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

σοι -> second person, personal, singular, dative pronoun -> to you

μείζονα -> feminine, singular, accusative, comparative adjective -> greater

ἁμαρτίαν -> feminine, singular, accusative noun -> sin

ἔχει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> has

The meaning of this verse is,

Jesus answered him, “You have no authority over me, unless it was being given to you from above.  Because of this, the one having delivered me over to you has the greater sin.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς οὐκ εἶχες ἐξουσίαν κατ’ ἐμοῦ οὐδεμίαν εἰ μὴ ἦν δεδομένον σοι ἄνωθεν (John 19:11) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation